giovedì 18 giugno 2015

"Ti 't ven-e contra mi con la spa, la lansa e lë zavelòt, ma i ven-o contra ti an nòm dël Signor dl'univers" (Duminica 21/6/2015)


David e Golìa

17:1 Ij Filisté a l'han fàit la mobilitassion ëd soe trupe. A l'han concentraje a Socò 'd Giuda. Sò campament ëd lor a l'era an tra Socò e Azecà, a Efes-Dammim. 17:2 A l'han ëdcò mobilitasse Sàul e j'Israelita. A l'han drissà n'acampament ant la val dl'Alzin-a e a l'han pijà posission ëd front ai Filisté. 17:3 Ij Filisté a ocupavo na colin-a e j'Israelita l'àutra, e an mes a-i era la val.

17:4 Peui, dai rangh dij Filisté a l'é sortì në sfidant: a l'era àut pì che doi méter. A l'era Golìa 'd Gath. 17:5 An sla testa a l'avìa n'elm ëd bronz e a portava 'n bust a maja 'd fer ch'a peisava sinquanta chilo. 17:6 A l'avìa 'd gambere 'd bronz e a an sle spale, gropà, na lansa ch'a l'era 'dcò 'd bronz. 17:7 La pertia 'd soa lansa a l'era coma 'l bras dël tlé 'd na tessiòira e la ponta 'd fer ch'a l'avìa a peisava da sola ses chilo. Dë 'dnans a chiel a marciava sò scudé.

17:8 Golìa a l'é piantasse là 'n mes e a crijava 'nvers le trupe d'Israel: "Përchè sevene sortì a combate? Mi i son un Filisté e vojàutri i seve mach dë s-ciav ëd Sàul. Troveve n'òm ch'a s'ancala a ven-e giù da mi a feme fòra, se mai a-i rivèissa (ma i lo chërdo propi nen)! 17:9 Se col-lì am bat e am massa, nojàutri i saroma vòstri vassaj1. Contut, s'a l'é mi a vagné e i lo masso mi, vojàutri i sareve nòstri vassaj e i l'avreve da sogetéve a nojàutri. 17:10 Antlora 'l Filisté a l'ha dit: "I dësfido le trupe d'Israel. Ch'a ven-a un dij vòstri e ch'as bata contra mi!". 17:11 Quand che Sàul e tùit j'Israelita a l'han sentì ste paròle dël Filisté, a l'han comensà a tërmolé coma feuje.

17:12 Ora David a l'era 'n fieul d'un efraitita 'd Betlem ch'as ciamava Jessé e ch'a l'avìa eut fieuj. Ai dì 'd Sàul cost'òm a l'era vej e na përson-a 'd riguard. 17:13 Ij tre fieuj grand ëd Jessé a l'ero 'ndàit a la guèra a j'ordin ëd Sàul. As ciamavo Eliab, ël prim nà, Abinadab, ël second, e Shimé, ël ters. 17:14 David a l'era 'l pì cit. I tre pì grand a j'ero anrolasse al séguit ëd Sàul. 17:15 David a 'ndasìa e vënìa da la ca 'd Sàul a Betlem, përché a l'avìa 'dcò da pasturé jë strop ëd sò pare.

17:16 Antramentre, për quaranta dì, ël Filisté as piantava là 'n mes, matin e sèira, a galëzzesse ëd front a l'armada dj'Israelita. 17:17 Jessé a l'ha dit a sò fieul David: "Ciapa sto sach ëd gran rostì e ste doi miche 'd pan e va 'n pressa a porteje ai tò frej ch'a stan al campament. 17:18 Coste des forme 'd formagg, peui, portje al comandant. Serca 'd savèj coma ch'a stan ij tò doi frej e torna con ëd neuve sicure. 17:19 Sàul a l'é con lor e con tute le trupe d'Israel ant la val dl'Alzin-a ch'a combato contra ij Filisté”. 

17.20 Antlora David a l'é levasse 'd matin prest, a l'ha fidà lë strop a quajdun ch'a lo guernèissa, a l'ha carià tut e a l'é partì tal coma Jessé a l'avìa dije. Quand ch'a l'é rivà al campament, le trupe a j'ero 'n camin ëd butesse an formassion ëd bataja e a dé 'l crij 'd guèra.17:21 Le file dj'israelita e dij Filisté a son posisionasse l'un-a 'n facia a l'àutra. 17:22 David a l'ha dëscarià lòn ch'a portava, a l'ha dalo ant le man dl'ufissial dj'arforniment e a l'é corù ant ij rangh dl'armada për vëdde coma ch'a stavo2 ij sò frej. 17:23 Antramentre ch'a parlava con lor, a l'é vnù anans da le file dij Filisté col ësfidant ch'as ciamava Golìa, ël Filisté 'd Gath, e a l'é butasse a fé col discors ëd dësfida ch'a fasìa tùit ij dì. David a l'ha sentilo. 17:24 Tùit j'Israelita, quand ch'a l'é comparì col òm a l'han comensà a artiresse da la pàu.
17:25 N'Israelita a l'ha dit: "Vëddes-to col òm ch'a ven anans? A ven fòra tùit ij dì për dësfidé Israel. S' ël rè a treuva quajdun ch'a sia bon a batlo e a masselo, a lo quaterìa 'd richësse, a-j darìa da marié soa fija e a concedrìa a la famija 'd col-lì ëd grand privilegi an Israel3".

17:26 Antlora David a l'ha ciamaje a coj òm ch'a l'ero lì davzin: "Disme 'n pò lòn ch'a podria-lo vagné l'òm ch'a massa sto Filisté e ch'a libera Israel da st'umiliassion-sì4". 17:27 Coj soldà a l'han arpetuje lòn che già a l'avio dije: "A faran sossì e sossì a col ch'a lo bat".

17:28 Eliab, un dij sò frej grand, quand ch'a l'ha sentì che David a parlava con ij soldà, a l'é 'nrabiasse e a l'ha dije a David: "Përchè ses-to vnù ambelessì? A chi l'has-to lassaje cole pòche feje ch'it dovìe guerné ant ël desert? It conòsso pro. Ti 't ses un pretensios pien ëd grame intension. Ti 't veule mach vëdde la bataja coma s'a fussa në spetàcol!".

17:29 David a l'ha rësponduje: "Còsa l'hai-ne mai fàit adess? I l'hai mach fàit na domanda!5". 17:30 Peui a l'é virasse da coj ch'a l'avìa davzin anvers a quajdun d'àutr e a l'ha ciamaje l'istess. Tuti a dasìo l'istessa rispòsta dij prim. 17:31 Ora, quajdun a l'ha sentì lòn che David a disìa e a l'ha falo savèj a Sàul, e parèj Sàul a l'ha mandalo a ciamé.

17:32 David a l'ha dit a Sàul: "Perdte nen ëd coragi për cost Filisté. I andrai mi, tò servitor, a loté contra chiel!". 17:33 Contut, Sàul a l'ha responduje: "Fame nen rije; a-i é gnun-a manera che ti 't podries loté contra sto filisté. Ti 't ses mach un fiolin, e chiel a l'è dusà a combate da quand ch'a l'era giovo".

17:34 Antlora David a l'ha replicà: "I l'hai sèmper guernà le feje e le crave 'd mè pare. Quand ch'a rivava 'n leon o 'n ors për ciapesse n'agnel da lë strop, 17:35 i-j corìa dré con un baròt e a-j 'mbrancavo la pijàita da la boca. E se la bestia a s'arvirava contra mi, mi i lo ciapava për la caviera, a i-j davo 'd baròta, e i lo massava. 17:36 I l'hai fàit parèj sia a d'ors che a 'd leon, e i farai l'istess ëdcò a cost pagan6 Filisté, përché chiel a l'ha dësfidà j'armade dël Dé ch'a viv! 17:37 Ël Signor ch'a l'ha salvame da 'd ors e da 'd leon, am salverà 'dcò da cost Filisté!". Antlora Sàul a l'ha dije: "Va bin, fà parèj, va, e che Nosgnor a sia con ti!".

17:38 Sàul a l'ha daje soa armora: n'elm ëd bronz e 'n bust a maja 'd fer. 17:39 Dzura l'armora, David a l'ha gropasse a la vita la spa. Contut, quand ch'a l'ha provà 'd bugesse, a podìa nen felo, përché a l'era nen dusà a tut lòn. Antlora a l'ha dit a Sàul: "Con tuta sta framenta adòss, i podrìa gnanca marcé. I na son nen costumà". Parèj, David a l'é dësvestisse da l'armora. 17:40 A l'ha ciapà sò baston, a l'ha cheujì dal torent sinch pere bin seulìe, a l'ha ficaje ant soa bisaca da bërgé e, con soa franda an man, a l'é andàit anans anvers ël Filisté.

17:41 Ël Filisté, ch'a-j marciava anans lë scudé, a s'avzinava a David. 17:42 Quand ch' ël Filisté a l'ha vardà bin David, a l'ha butasse a rije e a feje 'd schergne, përché David a l'era mach un fiolin gràcil con ij cavèj ross.17:43 Ël Filisté a l'ha dije: "Penses-to ch'i sia 'n can, ch'it ven-e contra mi con dij baston?". Parèj 'l Filisté a l'ha comensà a maledì David an nòm dij sò dé. 17:44 Peuj a l'ha dije: "Ven sì parèj ch'i daga toa carn da mangé a j'osej dël cel e a le bestie sarvaje".

17:45 David a l'ha rësponduje: "Ti 't ven-e contra mi con la spa, la lansa e lë zavelòt, ma i ven-o contra ti an nòm dël Signor dl'univers, ël Dé dl'armade d'Israel, che ti 't l'has ofenduje. 17:46 An cost dì medésim ël Signor at farà tombé ant mie man, it massarai e it tajarai la testa. An cost dì medésim i darai da mangé a j'osej dël cel e a le bestie sarvaje ij cadàver dl'armada dij Filisté, e tut ël paìs a savrà che Israel a l'ha 'n Dé ch'a lo guerna. 17:47 Tuti coj ch'a son sì a vëdran ch' ël Signor a salva Sò pòpol, nen për ël mojen dla spa o dla lansa. Costa-sì a l'é bataja dël Signor e a sarà Chiel a fé tombé vojàutri an nòstre man".

17:48 Antramentre che Golìa a vënìa anans për tachelo, David a l'é corù an pressa anvers ël Filisté, 17:49 David a l'ha ficà la man ant soa borsa, a l'ha tirane fòra na pera e, con la franda, a l'ha flancajla contra e parèj a l'ha centrà 'l Filisté bele 'n mes la front. La pera a l'é intraje 'nt la testa e chiel a l'é cascà con la facia a tèra.

17:50 A l'é parèj che David a l'é rivà a bate 'l Filisté mach con na franda e na pera. A l'ha centralo e a l'ha massalo: a l'avìa gnanca na spa! 17:51 Peui David a l'ha argionzulo là dova ch'a l'era, a l'ha tiraje fòra la spa ch'a l'avìa ant ël feuder e a l'ha dovrala për tajeje la testa. Quand ch' ij Filisté a l'han vëddù che 'l pì vajant dij sò gueriè a l'era mòrt, a son dass-la a gambe.

17:52 Peui j'òm d'israel e 'd Giuda a l'han dàit ël crij 'd guèra e a l'han comensà a core apress ai Filisté fin-a a rivé a Gath e fin-a a le pòrte d'Ecron. Për tuta la stra ch'a va da Siaràim, fin-a a Gath e fin-a a Ecron, a son staie parèj pien ëd cadàver, coj dij Filisté. 17:53 Antlora l'armada d'Israel a l'é artornà e a l'ha butà a sach ël campament dij Filisté. 17:54 David a l'ha ciapà la testa dël Filisté e a l'ha portala a Gerusalem, ma a l'ha butà tute j'arme 'd Golìa an soa tenda.

17:55 Ora, mentre ch'a vardava David ch'a sortìa për batse contra 'l Filisté, Sàul a l'avìa ciamaje a Abner, ël general an cap dl'armea: "Abner, ëd chi a l'é fieul col giovo?". Abner a l'ha rësponduje: "I l'hai gnun-a idèja. I lo sai pròpi nen, ò rè!7". 17:56 Contut, ël rè a l'ha 'nsistù e a l'ha dije: "Serca 'd savèj 'd chi ch'a l'é fieul col giovo!".

17:57 A l'é parèj che quand che David a l'é 'rtornà da massé 'l Filisté, Abner a l'ha presentalo a Sàul, che David a l'avìa ancora la testa dël Filisté an man". 17:58 Sàul a l'ha ciamaje: "Ëd chi ses-to fieul, giovnòt?" David a l'ha rësponduje: "I son fieul ëd tò servitor Jessé, de Betlem". (1 Samuel 17).

Nòte

1 O "servitor", "s-ciav".
2 O "për dé 'l salùt".
3 O "a dovrìa mai pì paghé 'd taje".
4 O "ch'a gava dai pé a Israel sta vërgògna?".
5 O "peuss-ne gnanca pì parlé?".
6 O "sensa circoncision".
7 O "Lolì a l'é tant sicur coma ch'it vive".

Leture bìbliche dël lessionari - 21 Giugn 2014 - Duminica dòp Pancòsta ch'a fà quatr1 Samuel 17: (1a, 4-11, 19-23), 32-49Salm 9:9-202 Corint 6:1-13March 4:35-41

Nessun commento:

Posta un commento